İnternet Maneviyatlandı

NİSAN YAĞMURU VE HİKMETLERİ | NİSAN YAĞMURUNUN FAYDALARI

 NİSAN YAĞMURU VE HİKMETLERİ

nisan yağmuru

nisan yağmuru

Sevgili Ziyaretçilerim;

Nisan ayı içerisinde olmamız münasebetiyle sizlere Nisan Yağmurunun Faydalarından Ve Nisan Yağmuruna okunacak dualar ve surelerden bahsedeceğim…

Hemen şunu ifâde edelim ki, yağmurunun faydasından bahsedeceğimiz Nisan, bildiğimiz Nisan ayının on dördünde başlar, Mayıs ayının on dördünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara “Nîsân yağmuru” denir ve çok faydalıdır.

Yılanların zehiri, Balıkların incisi, Hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan tekevvün eder (oluşur).

(Müslüman’ca Yaşama Sanatı Cilt:1 Sayfa:166, Tefcîr-ut Tesnîm Sayfa:44, Ruh-ul Beyân Cilt:10, Sayfa:298, Ruh-ul Beyân Cilt:7, Sayfa:44/45)

Yine, Hasan Basrî Çantay da, tefsîrinde şöyle demektedir:

Halkın isti’dâdına vâbestedir feyz-i hayât,

Ebr-i Nisandan sadef dürdâne, ef’ı semm kapar

(Ebr: Bulut, Dürdâne: İnci tanesi, Ef’î: Yılan, Semm: Ağı) (Hasan Basrî Çantay Tefsîri Cilt:3, Sayfa:1123, El İnsan, Eddehr Sûresi, Âyet:1)

* Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalılara şifâdır.

* Sular içerisinde en saf su Nisan yağmurunun suyudur.

* Nisan yağmuru ile çalınan yoğurt tutar. (Tecrübe ile de sabittir)

Eskiden beri bunu yaparlarmış, peki ama şimdi yapmaz olmuşlar?

Bu, iki sebepten:

1) Zamanla öyle bir inanç hasıl olmuş ki, süt haram veya haramdan kazanç ise

tutmazmış diye bir nanaç ortaya çıkmış. Halk da, malındaki harâmiyeti görürler

diye, korkularından yapmaz olmuşlar.

2) Herkesin elinden tutmaz derler.

Ama biz yine de kendimiz deneyebiliriz. Zîrâ Nisan suyu ile yoğurt çalınınca:

1) O suyun Nisan yağmuru olup olmadığı ortaya çıkar. Çünki o su ise, yoğurt olur; değilse hayır.

2) Eğer aslı varsa, sütümüzün ve kazancımızın helal mi, haram mı olduğu ortaya çıkar, böylece biz de, kazancımızın helal mi, haram mı olduğunu görür öğrenmiş oluruz.

*** Her Nisan yağmurlarından sonra, merhum muhterem ağabeyimiz Adapazarı’nda bir teyzemiz varmış. Oraya uğrar: “Nisan yağmurları geçti, yoğurdumuzu getir yiyelim” buyururlarmış. (Mahmut Ünver)

Yine hali hayatlarında Antep’te bir kardeşimize nisan yağmurlarıyla yeşeren meralarda yayılan hayvanların sütlerinden peynir tere yağ vb. yaptırdığı vakidir.

* Nisan yağmurunda ıslanan yeni elbise çürümez. Saç dökülmez. Hele okunan! Nisan yağmuru suyu, Allâh’ın izniyle sar’a hastalığına şifâ, Ruh hastalıklarına deva, Ağrılara karşı çok yayarlıdır.

* Hattâ: “Çocuğu olmayan kimse bundan içerse, biiznillâh çocuğu olur” denilmiştir.

Nitekim “Hazînet-ül Esrâr” isimli kitabın atmış sekizinci sayfasında şöyle denilmektedir. “Yağmur suyu üzerine okunan sûrelerin hâssalarını beyân hakkında vârid olan hadîs-i şerîf bâbı, bu fâide-i azîmedir:

Yağmur suyu üzerine okunan sûrenin hâssası hakkında vârid olan hadîs-i şerîf:

“Kim yağmur suyundan alıp “(dîğer bir rivâyette: Nisan yağmurundan), üzerine

70 defa fâtiha,

70 defa âyet-ül kürsî,

70 defa Gul hüvallâhü ehad,

70 defa Gul euzu bi rabbil felak,

70 defa Gul euzu bi rabbinnâs sûrelerini okursa, canımı kudret elinde bulunduran Allâh’a yemîn ederim ki, Cebrâîl bana geldi, bu hususta şöyle söyledi: “Kim bu sudan 7 gün sabahları ara vermeden içerse, muhakkak Cenâb-u Hakk onun bedeninde bulunan bütün hastalıkları def’ eder de kendisine âfiyet lutf eder. Her türlü derdi onun damarlarından etinde ve kemiğinden çıkarır. Çocuğu olmayana bu su sebebiyle çocuk ihsan eder” bu rivâyete, “Fâtiha Tefsîri” adlı kitapta da yer verilmiştir.

Dîğer bazı rivâyetlerde. “Sebbihısme rabbikel a’lâ” sûresini 70 defa,

Elem neşrah leke sûresini 70 defa,

Kadir sûresini 70 defa,

Gul yâ eyyühel kâfirûn sûresini 70 defa,

Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illalâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azıym”i 70 defa,

“Estağfirulâhel azıym”i 70 defa,

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve al cemîıl enbiyâi velmurselîne velmelâiketil mukarrabiyne vel külli vesâirit tâbiîn”i 70 defa okursa …” şeklinde belirtilmiştir.

Ebu Suud efendi bu konuya temasla diyor ki: “Bu, içen kimseye faydalıdır; bütün hastalık ve ağrılara karşı yararlıdır. Hattâ çocuğu olmayan kimse bundan içerse (biiznillâh) çocuğu olur.

Bazı nushalarda ise şöyle denilmiştir. Belirtilen su üzerine:

70 defa yasin sûresi,

70 İnnâ fetehnâ sûresi,

70 Muhammed sûresi ve

“Teâlallâhül melikül hakku lâ ilâhe illâhu”yu sûrenin sonuna kadar 70 defa okur.

Kim bu sudan bir takım maksat ve arzularının meydana gelmesi niyetiyle içerse arzusu yerine gelir. Aynı konuya “Havâssı Kur’ân” adlı kitapta da yer verilmiştir.

[Sırlar hazînesi (Hazînetül Esrâr tercümesi), Müellif: Nazillili Seyyid Muhammed Hakkı Hazretleri. Mütercim: Celal Yıldırım, Satış ve Dağıtım: Demir kitap evi. Beyaz Saray No:4 Beyazıt İstanbul, Tel: 268471]

nisan yağmurunun faydaları

nisan yağmurunun faydaları

İbn-i Ömer (r.a.)nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

“Nefsim yedi kudretinde musahhar olan Allâh-ü Teâlâ’ya yemîn ederim ki, bana Cebrâîl (a.s.)gelip şöyle haber verdi.Kim Nisan yağmurundan bir miktar alır sonra ona

70 fâtiha-ı şerîfe,

70 âyet-ül kürsî,

70 ihlâs-ı şerîf,

70 felâk,

70 nâs sûresi okur ve o sudan yedi gün peş peşe sabahları (aç karnına) içerse,

Allâh-ü Teâlâ o kimsenin cesedindeki, hattâ damarlarındaki, kanlarında ki, etlerindeki ve âzâlarının cemisindeki bütün dertleri çıkarır ona âfiyet ihsân eder.” [275]

Nisan Yağmuruna okunacak duâ ve sûreler:

1- Salavât-ı Şerîfe 70 defa,

2- İstiğfâr-ı Şerîf 70 defa,

3- Fâtiha-ı Şerîfe 70 defa,

4- Âyet-ül Kürsî 70 defa,

5- Lekad câ eküm 70 defa,

6- Yasîn-i Şerîf 1 defa,

7- Elem neşrah leke 70 defa,

8- İnnâ enzelnâhü 70 defa,

9- Kâfirûn 70 defa,

10- İhlâs 70 defa,

11- Felak 70 defa,

12- Nâs 70 defa,

13- Sübhânallâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ

guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,

14- Lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil aziym 70 defa,

15- Salavât-ı Şerîfe.

NOT: Nisan yağmurunu alma şekli: Kap yüksek bir yere konmalı, yağmur direk kaba dökülmeli, oluktan olmaz.(Hazretimizden: Mahmut Ünver 1988 Tekir/Adana)

İnsan, bir işin neticesinin iyi mi, kötü mü olacağını bilemez. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli, “Hayırlıysa olsun” demeli. Kur’an-ı kerim ve dua, şartları gözetilerek okunursa, fayda verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Kur’an-ı kerimin her harfi şifadır, dileklere devadır. Allahü teâlâ, (Kur’an-ı kerim, müminler için şifa ve rahmettir) buyuruyor. Çocuğu olmayan, evlenmek isteyen veya herhangi bir dileği olan şunları yapmalıdır:

1- İstiğfar okumalı. (Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okudu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikâyette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullarla yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10–12] Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurmuştur. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir:

(Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde; Hay, ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan; Kayyum, zatıyla kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2- Dileğine kavuşmak için, iki rekât namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, (Yâ Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle) diye dua edip, (Bu duamı Silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle) demeli. (Mekatib-i şerife)

Yine Peygamberimizin çocuğu olmayana “çok zekat ver çok kurban kes” tavsiyesinden sonra 9 erkek çocuğu olduğu mervidir

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
NİSAN YAĞMURU VE HİKMETLERİ | NİSAN YAĞMURUNUN FAYDALARI, 10.0 out of 10 based on 8 ratings

1 Yorum

 1. KASIM diyor ki:

  bunların resimli anlatımı olsa kafada daha iyi kalır

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

Bir Yorum bırak

 

— Gerekli *

— Gerekli *

Bu Yazıları da Okuyabilirsinizclose
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.